Pravidla Soutěže "MARKova letní soutěž"

Pravidla Soutěže "MARKova letní soutěž "

1. Organizátor Soutěže:

Organizátorem Soutěže s názvem “ MARKova letní soutěž ” (dále jen “Soutěž”) je společnost Forward Group s.r.o. se sídlem Kopčianska 80, 851 01 Bratislava, IČO: 35 764 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava 1, oddíl Sro, vložka č. 18870/B (dále jen „Organizátor"). Organizátor vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Cílem soutěže je podpora a propagace služeb Organizátora za účelem uplatnění na relevantním trhu.

2. Místo a čas konání Soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. srpna 2019 do 31. srpna 2019 společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen "Čas konání Soutěže" a "Místo konání Soutěže"). Výhra v soutěži je společná pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

3. Účastníci Soutěže:

Účastníkem Soutěže se na základě těchto pravidel rozumí fyzická osoba:

  • s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem na území Slovenské a České republiky,
  • která je starší 15 let,
  • která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel s výjimkou:
    • zaměstnanců Organizátora a jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"),
    • osob, které jsou majetkově nebo personálně (především zaměstnanci) propojené s reklamními a promotion agenturami, které vykonávají činnosti související se zabezpečením Soutěže včetně jejich blízkých osob ve smyslu ust. § 116 Občanského zákoníku.

4. Průběh Soutěže:

Soutěž bude probíhat od 1.8.2019 do 31.8.2019. Organizátor vyhlásí výsledky Soutěže 2.9.2019.

5. Podmínky Soutěže:

Účastníkem Soutěže se stává zákazník e-shopu www.markscrub.cz, který udělá nákup jakéhokoliv výrobku MARK face and body v libovolné hodnotě z kategorie:

- Produkty na vlasy a tvář,

- Produkty na tělo,

- MARK pro něj

- MARK zvýhodněné sety

a na e-shopu v košíku před odesláním objednávky zaškrtne políčko "Chci se zapojit do MARKovy letní soutěže o kabelku Michael Kors, proto souhlasím se Soutěžními podmínkami". Pod nákupem se rozumí celý nákupní proces, tzn. zadání objednávky, její zaplacení a převzetí.

Hlavní cenou Soutěže bude Organizátorem Soutěže určena crossbody kabelka značky MICHAEL KORS v hodnotě 195 EUR / 5000 CZK.

Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka Soutěže, jehož jednání je v rozporu s obecnými platnými zákony, porušuje práva třetích osob a / nebo porušuje autorská práva.

Výhru podle těchto Pravidel poskytuje Organizátor.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Organizátor Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během Soutěže.

7. Oznámení výsledků Soutěže:

Výherce Soutěže bude určen náhodným výběrem ze všech Účastníků Soutěže, kteří splní podmínky pro zařazení do Soutěže. Výherce bude oznámen v den losování (2.9.2019) prostřednictvím příspěvku na Facebook/Instagram profilu MARK face and body, ve kterých bude uvedeno číslo výherní objednávky.

Následně bude výherce kontaktován zaměstnancem Forward Group s.r.o. nebo pověřeným zástupcem, a to v průběhu 14 pracovních dnů od zveřejnění výsledků Soutěže.

Organizátor má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů.

Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro danou výhru byly splněny nebo ne. Výhru nemůže vyhrát Účastník Soutěže, který nesplnil, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru.

8. Osobní údaje

Každý Účastník uděluje svojí účastí v Soutěži souhlas k tomu, že jeho osobní údaje v rozsahu, kterým jsou přístupné veřejnosti na sociální síti, na které se Účastník zapojil do Soutěže, mohou být použité ke zpracování za účelem provádění jakýchkoli marketingových činností Organizátora a uchovávané po dobu smluvního vztahu. Zpracování údajů může být vykonávané prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělený dobrovolně na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolaný písemnou formou na adresu sídla Organizátora.

Účastník Soutěže má právo podle § 28 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely. Odvolání souhlasu vůči jednomu z uvedených subjektů nemá vliv na trvání souhlasu uděleného druhému z nich.

Účastník Soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že Organizátor nebo zprostředkovatelé v rozsahu podmínek dohodnutých s Organizátorem jsou oprávněni používat automatizované, částečně automatizované nebo jiné než automatizované prostředky zpracování, shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) a používat Údaje v souladu s právním řádem ČR. Účastník dává účastí v Soutěži Organizátorovi Soutěže v souladu s § 12 Občanského zákoníku souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním hlavní výhry (dále jen „Snímek") pro komerční a nekomerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník Soutěže uděluje Organizátorovi tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Organizátor Snímek v souladu s jeho určením poskytne.

9. Daně

Organizátor nebude zodpovídat za daně vyplývající z výhry podle příslušného zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Výherce nemá právní nárok na změnu výhry nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace. Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhru nelze podle platné právní úpravy vymáhat soudní cestou.

10. Závěrečné ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení Soutěže, na změnu pravidel Soutěže, délku trvání, jako i změnu podmínek Soutěže, datum vyhlášení výsledků, počet výherců, jako i druh výhry. Změnu pravidel a podmínek Soutěže Organizátor vhodným způsobem zveřejní. Organizátor nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníkem Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu výhry/ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace.

Účastník Soutěže bere na vědomí, že výhru není možné vymáhat soudní cestou. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže bude rozhodnutí Organizátora konečné a závazné. Na Výhru sa nevztahují ustanovení § 612 až 627 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Bratislavě, 1.8.2019

Forward Group s.r.o.

Instagram: @scrub_mark

English   Deutsch   Slovensky   Magyar