Všeobecné obchodní podmínky a ustanovení

Ustanovení a podmínky pro uživatele

1. Všeobecná ustanovení

1. 1. Tyto všeobecné podmínky (dále také jako "Obchodní podmínky") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy zavřené mezi prodejcem, kterým je MARK Cosmetics s.r.o., se sídlemIvánska 60/6, 90045 Malinovo, IČO: 51 724 081,IČ DPH: SK2120880542, zapsaná v OR vedeném Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:132820/B (dále jen "prodejce") a kupujícím - spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce prodejce.

Kontaktní údaje prodejce:
mail: info@markscrub.com

mobil: +421 911 768 005

adresa:
MARK Cosmetics s.r.o., Ivánska 60/6, 90045 Malinovo

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
2200961868 / 2010 (Fio banka)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

1.2. Kupujícím se ve smyslu této části Obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3. Spotřebitelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4. Kupující jako spotřebitel při zadávání objednávky uvede své jméno, příjmení, adresu bydliště, případně telefonní číslo a emailový kontakt.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodejci potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodejce, na základě které prodejce dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodejcem a kupujícím, vzniklé zejména při uzavření kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.6. Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodejce a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si domluví podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněné před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.7. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodejce, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených produktů. Dostupnost zboží bude kupujícímu potvrzena na základě dotazu kupujícího.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodejcem ve formě emailové zprávy kupujícího zaslané prodejci a/nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodejce a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodejci (dále jen "objednávka").

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodejcem je emailové potvrzení prodejce kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděné včetně DPH. Na emailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zaslané všechny další informace týkající se jeho objednávky.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci výrobku, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně výrobku a/nebo dalších služeb, název a údaje o místě, kam má být zboží doručeno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží kupujícímu, případně další údaje.

2.4. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodejci ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, email a popis objednaného výrobku. V případě zrušení objednávky prodejce neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodejci kupní cenu a nebo její část v čase do zrušení objednávky, vrátí prodejce už zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dní od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.5. Podle novely zákona č. 222/204 Z.z., o dani z přidané hodnoty, není od 1. 1. 2013 možné měnit údaje v už vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, že zákazník ještě zboží nepřijal a nezaplatil.

2.6. V případě probíhajících akcí se prodej výrobku na internetové stránce prodejce řídí mimo těchto všeobecných obchodních podmínek také závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná výrobek v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodejce je oprávněn objednávku kupujícího stornovat.O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím emailu a v případě úhrady kupní ceny a nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dní na ním určený účet, pokud se s prodejcem nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodejce

3.1. Prodejce je povinen:

1. dodat na základě objednávky potvrzení prodejce kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a zabalit ho nebo připravit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně.
2. zabezpečit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
3. odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání výrobku a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad).

3.2. Prodejce má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodaný výrobek.

3.3. Prodejce má právo stornovat objednávku z důvodů vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, pokud není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo emailem a v případě úhrady kupní ceny a nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dní na ním určený účet, pokud se s prodejcem nedohodne jinak.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

1. převzít zakoupený nebo objednaný výrobek,
2. zaplatit prodejci dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na dopravu zboží,
3. nepoškozovat dobré obchodní jméno prodejce,
4. potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno dle vystavených vzorů umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodejce. Dodané zboží má dobu minimální trvanlivosti delší než 2 měsíce před datem spotřeby. V případě kratší doby trvanlivosti kontaktuje před dodáním prodejce telefonicky nebo emailem kupujícího a zboží dodá až po souhlase kupujícího.

5.2. Prodejce je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu v lhůtě do 30 dní od akceptování objednávky kupujícího prodejcem; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedené v akceptaci objednávky kupujícího prodejcem. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme během lhůty určené k převzetí zboží, vzniká prodejci nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

5.4. Prodejce je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty pro převzetí zboží.

5.5. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v prospektech a jiných písemnostech prodejce udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 3% z uvedené hodnoty.

5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodejcem, pokud se smluvní strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.7. V případě, že prodejce dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zplnomocní pro případ svojí nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a odevzdání zboží. Třetí osoba zplnomocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinná předložit prodejci originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím spojené hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určené v kupní smlouvě.

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, stejně jako obal zboží, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo jeho obal je mechanicky poškozený, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyplnit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (záznam o škodě), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodejci může prodejce po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a b případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nový výrobek.

5.9. Při doručení zásilky Zásilkovnou v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu, doporučujeme zásilku nepřebírat, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti či s pracovníkem na přepážce dané pošty na místě zápisem o škodě. K sepsání zápisu o škodě je nutné mít u sebe poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, doklad o nabytí - fakturu. 

5.10. Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i v zastoupení) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat zápis o škodě a nekompletnosti balení na místě. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptované.

5.11. Kupující obdrží ke každé zásilce fakturu emailem.

5.12. Způsoby platby: Platební kartou přes internet, Platba na dobírku, Platba na účet, Paypal - ONLINE.

5.13. Platba předem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na email pošleme pokyny k úhradě platby. Po připsání platby na náš účet obdržíte na stejnou emailovou adresu daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy následující pracovní den. Při platbě předem převodem na účet může být termín dodání ovlivněný termínem úhrady platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dní po potvrzení objednávky, v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou.

5.14. Platba platební kartou přes internet. Objednávka se při platbě kartou přes internet uhradí prostřednictvím platební brány po dokončení transakce. Po připsání platby na náš účet obdržíte na stejnou emailovou adresu daňový doklad. Tento úkon provádí náš automatizovaný systém vždy ten samý den.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodejci kupní cenu zboží uvedenou na objednávce včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, platbou platební kartou, prostřednictvím platební brány PayPal nebo bezhotovostním převodem na účet prodejce, který je uvedený v závazné akceptaci objednávky.

6.2. V případě, že kupující zaplatí prodejci kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodejce.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodejci kupní cenu za dohodnuté zboží nejpozději při převzetí zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodejci kupní cenu za zboží uvedené v kupní smlouvě, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v souladu s platnými právními předpisy SR. Poštovné hradí kupující.

6.5. Veškeré akce platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak.

6.6. V případě, že kupní cena za vrácený nebo reklamovaný výrobek a výrobek, u kterého došlo k odstoupení od kupní smlouvy, bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací s peněžitým plněním, prodejce vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jako byla tato kupujícím uhrazena. Hodnota vrácených dárkových certifikátů kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových poukazů zaplacená kupujícím při koupi zboží. Pokud by vrácení formou dárkových certifikátů nebylo z objektivních důvodů možné, zejména proto, že prodejce nemá k dispozici dárkové certifikáty v potřebné výši, prodejce poskytne kupujícímu peněžitou náhradu.

7. Nabytí vlastnictví a převod odpovědnosti za škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

8. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Prodejce zodpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci bezodkladně uplatnit u prodejce dle platného reklamačního řádu.

9. Platforma řešení sporů online

9.1. Kupující - spotřebitelé, jsou oprávnění použít platformu řešení sporů online (dále jen "RSO") k řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty pro podporu své stížnosti.

10. Recenze výrobků

10.1. Prodejce si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoliv způsobem poškozují jméno naší společnosti.

11. Dárkové poukázky (certifikáty)

11.1. Dárkové poukázky (certifikáty) vystavené prodejcem je možné uplatnit na nákup zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodejce. Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku je možné uplatnit pouze na nákup zboží, nevztahuje se na služby, poštovní náklady a jiné poplatky.

11.2. Hodnota dárkové poukázky je uvedená na každé poukázce jako suma včetně DPH, přičemž poukázka funguje jako sleva z celkové sumy objednaného zboží s DPH.Dárkovou poukázku je možné využít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu, není možní ji uplatnit po částech. Nedoplatek za nákup zboží je nutné uhradit finanční formou, přeplatek se nevrací.

11.3. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. V případě, že kupujícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy za nákup zboží, za které kupující zaplatil dárkovou poukázkou, kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny ve formě dárkové poukázky (zasláním dárkové poukázky na adresu zadanou kupujícím).

12. Autorská práva

12.1. Autorská práva na webovou stránku prodejce (včetně fotografií, grafiky a audiovizuálního materiálu) vlastní nebo licencuje společnost MARK Cosmetics. Veškerá práva jsou tímto vyhrazena webové stránce prodejce. Uživatelé nesmí obsah přebírat ani kopírovat, ukládat na jakékoliv médium (včetně jiné webové stránky),distribuovat, přenášet, uskutečňovat opakované přenosy ani ho měnit bez předchozího písemného souhlasu prodejce. Pokud se chcete informovat o možnosti získání licence na reprodukování zmíněných materiálů, obraťte se na nás.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost povinného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodejce.

13.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

13.3. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě emailových zpráv, resp. prostřednictvím dopisů.

13.4. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2015 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

13.6. Údaje v databázi prodejce jsou spravované na bezpečných serverech ve Spojených státech amerických.

13.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Instagram: @scrub_mark

English   Deutsch   Slovensky   Magyar