Soutěžné podmínky

Úplná pravidla soutěže „Velká MARK soutěž“
Česká republika

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Velká MARK soutěž“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Zadavatel Soutěže je:

Zadavatel Soutěže je společnost Forward Group sro se sídlem Ivánska 60/6, 90045 Malinovo, IČO: 35 764 490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava 1, oddíl Sro, vložka č. 18870/B (dále jen "Zadavatel"). Zadavatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla"). Cílem Soutěže je podpora a propagace služeb Zadavatela za účelem uplatnění na relevantním trhu.

 1. Termín a místo konání Soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 17. září 2018 do 7. října 2018 společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „doba konání Soutěže“ a „místo konání Soutěže“). Výhry v Soutěži jsou společné pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Tato pravidla upravují podmínky Soutěže ve vztahu k soutěžícím/spotřebitelům s doručovací adresou na území České republiky.

 1. Účastníci Soutěže:

Účastníkem Soutěže se pro účely těchto pravidel rozumí fyzická osoba:

 • s doručovací adresou na území České republiky,
 • která má více než 15 let,
 • která splní podmínky účasti v Soutěži podle pravidel s výjimkou:
  • všech zaměstnanců zadavatele, organizátora a všech spolupracujících právnických a fyzických osob, fyzické osoby spolupracující a osoby všem shora uvedeným osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a na jeho místo nastupuje náhradní výherce příslušného soutěžního dne/období, který byl pro tyto účely organizátorem vylosován.
 1. Podmínky Soutěže:

Účastníkem soutěže se stává zákazník e-shopu www.markscrub.cz, který udělá nákup jakéhokoliv výrobku MARK face and body v době konání soutěže, v libovolné hodnotě z kategorie:

- Produkty na vlasy a tvář

- Produkty na tělo

- Zvýhodněné sety

a na e-shopu v košíku před odesláním objednávky zaškrtne políčko "Souhlasím se soutěžními podmínkami". Pod nákupem se rozumí celý nákupní proces, t.z. zadání objednávky, její zaplacení a převzetí. Výherní výrobky budou označeny speciální výherní etiketou, která je umístěna na zakoupeném produktu. Výherní etikety budou průběžně pod dohledem umísťovány během trvání Soutěže na náhodné výrobky. Neoznačené výrobky nevyhrávají.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže Účastníka Soutěže, jehož jednání je v rozporu s obecnými platnými zákony, porušuje práva třetích osob a / nebo porušuje autorská práva.

Výhru podle těchto Pravidel poskytuje Zadavatel.

Účastník Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlas se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle Pravidel. Zadavatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během Soutěže.

 1. Výhry v Soutěži:

Všechny ceny budou náhodným výběrem přiděleny k jednotlivým výherním označeným etiketám, přičemž se rozdělují na:

1) Hlavní výhra

  Hlavní výhrou Soutěže je náhrdelník značky MICHAEL KORS v hodnotě 3 430 Kč. Hlavní výhra Soutěže je společná pro Českou i Slovenskou republiku.

  2) Okamžité výhry

   Kromě hlavní výhry je do Soutěže zařazeno celkem 60 kusů okamžitých výher:

   - 10 kusů Měkká osuška MARK

   - 10 kusů MARK mýdlo s aktivním uhlím na aknózní pleť

   - 20 kusů MARK dárková poukázka v hodnotě 500 Kč

   - 20 kusů MARK Fusakle - dámské podkolenky

   Okamžité výhry Soutěže jsou společné pro Českou i Slovenskou republiku. Hlavní výhra a okamžité výhry budou v dobe a v místě trvání Soutěže přibalené a zaslány s výrobkem označeným výherní etiketou jako Součást objednávky.

   1. Oznámení výsledků Soutěže:

   Výherci získávají výhry Soutěže okamžitě. Výherce hlavní ceny bude oznámen i prostřednictvím příspěvku na Facebook profilu MARK face and body, ve kterém bude uvedeno číslo výherní objednávky. Zadavatel má právo vyřadit Účastníka Soutěže v případě podezření z porušení pravidel Soutěže nebo použití neregulérních postupů. Zadavatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro danou výhru byly splněny nebo ne. Výhru nemůže vyhrát Účastník Soutěže, který nesplnil, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru.

   1. Informace o zpracování osobních údajů

   Každý Účastník uděluje svou účastí v Soutěži souhlas k tomu, že jeho osobní údaje v rozsahu jakém jsou přístupné na e-shopu www.markscrub.com, na níž se Účastník zapojil do Soutěže, mohou být použity vhodným způsobem v marketingové komunikaci Zadavatele a uchovávány během smluvního vztahu. Zpracování dat může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělen dobrovolně na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu sídla správce.

   Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může uplatnit případnou stížnost. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

   Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas spravovat se těmito Pravidly.

   V Bratislavě, 17.9.2018

   MARK Cosmetics s.r.o.

   Instagram: @scrub_mark

   English   Deutsch   Slovensky   Magyar